અન્ય રાજ્યો
Share
સરકાર દ્વારા સંચાલિત તમામ મદરેસાઓ અને સંસ્કૃત શાળાઓ બંધ કરાશે