લેખો
Share
છે મીઠી અને તમતમતી આ વાત છે મજાની, મળી જાય કોઈને ફરીથી બચપણ તો ભૂલી જવાની એ જવાની