લેખો
Share
છે ગોરંભાયું આભ પણ આજે તેની યાદમાં; વીતી જશે એ વસમી વેળા