આંતર-રાષ્ટ્રીય
Share
ફિલિપીન્સમાં ૭૫ ભૂકંપના ઝટકાથી હચમચ્યુંઃ તાલ જ્વાળામુખી ભડકવા લાગ્યું