અન્ય રાજ્યો
Share
પાડોશી દેશોના લોકોને નાગરિકત્વ આપવામાં આવે તેમાં કોઇ નુકસાન નથીઃ હરદીપસિંહ