સૌરાષ્ટ્ર
Share
રેલ્વે સ્ટેશને ૧૦૦ ફુટ ઉંચા સ્થંભ પર રાષ્ટ્રઘ્વજ લહેરાયો