અન્ય રાજ્યો
Share
કોંગ્રેસનું કામ મુશ્કેલીઓ ઉભી કરવાનું અને ભાજપનું કામ ઉકેલ લાવવાનુંઃ પ્રસાદ