અન્ય રાજ્યો
Share
૨-૩ ડિસેમ્બર ૧૯૮૪ની ખૌફનાક રાતના દિવસે માનવ ઇતિહાસની સૌથી વિનાશકારી ભોપાલ ગેસ દુર્ઘટના થઇ