અન્ય રાજ્યો
Share
પ્રથમ ચરણમાં કુલ ૩૧ ટકા ઉમેદવારો કરોડપતિ રહ્યા છે