સૌરાષ્ટ્ર
Share
ગીર પંથકમાં ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ૨ થી ૩ ઈંચ વરસાદ, નદીઓમાં પુર