અમદાવાદ
Share
કાર ધોતા વૃદ્ધ પર છરી અને દેશી કટ્ટાથી હુમલો કરાતા ખળભળાટ