અમદાવાદ
Share
બીઆરટીએસ સાઈનબોર્ડના થાંભલા સાથે કાર ટકરાઈ, ૪ ઈજાગ્રસ્ત