અમદાવાદ
Share
અમદાવાદમાં વરસાદનો વધુ એક રાઉન્ડ, કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે હળવાં ઝાપટાં