આંતર-રાષ્ટ્રીય
Share
ભારત સહિત માત્ર ૩૪ દેશોએ સંયુક્ત રાષ્ટ્રની બાકીની રકમ સમયસર ચૂકવી