અમદાવાદ
Share
અમદાવાદઃ પોલીસ આરોપીની અટક કરવા ઘરે પહોંચતા આરોપીએ પાળેલા કૂતરાને પોલીસની પાછળ છૂટો મુક્યો