અમદાવાદ
Share
૩૩ વર્ષની કાનૂની લડાઇ બાદ પતિને ૬૫ વર્ષની ઉંમરે કોર્ટમાંથી છૂટાછેડા મળ્યા