સૌરાષ્ટ્ર
Share
ભાવનગરનાં ભાલ પંથકમાં ’મેઘ-કહેર’, ખેતરોમાં પાણી ભરાતા પાક નિષ્ફળ