આંતર-રાષ્ટ્રીય
Share
૯/૧૧ ની ૧૮મી વરસી પર કાબુલમાં અમેરિકન દૂતાવાસ પાસે બ્લાસ્ટ થયો