અન્ય રાજ્યો
Share
૫ મહિનામાં તિરુપતિને ૧૪૦ કરોડ રૂપિયા કેશ, ૫૨૪ કિલો સોનું અને ૩૦૦૦ કિલો ચાંદી મળ્યા