અમદાવાદ
Share
પથારીવશ વ્યકિતએ રૂ.૨૦૦૦ લઈ જુગાર માટે રુમ ભાડે આપ્યો, ૧૫ની ધરપકડ