અમદાવાદ
Share
’તેજસ એક્સપ્રેસ’ દેશની પ્રથમ પ્રાઇવેટ ટ્રેન, સપ્ટેમ્બરથી અમદાવાદ-મુંબઈ વચ્ચે દોડશે