સૌરાષ્ટ્ર
Share
વેરાવળઃ જાગનાથ મંદિર વડવાઈમાંથી જલાભીષેક કરી ગર્ભગૃહ સુશોભિત કરાયું