અમદાવાદ
Share
રાજ્યમાં ભારે વરસાદથી મૃત્યુ પામનારાનાં પરીવારજનોને સહાય ચુકવવા માંગ : શક્તિસિંહ