અમદાવાદ
Share
રાજ્યનાં ૪૮ ડેમો હાઈએલર્ટ પર, ઉત્તર ગુજરાતના ૧૫ ડેમોમાં માત્ર ૧૯.૨૯ પાણી