અમદાવાદ
Share
અમદાવાદમાં રીક્ષા પર વિશાળ વૃક્ષ પડતાં ચાલકનું કચડાઇ જતાં મોત