અમદાવાદ
Share
દેશની રક્ષાના ઉદ્દેશ સાથે અમદાવાદમાં તૈયાર થઇ ૬ ફૂટ લાંબી અને ૧૦ ફૂટ પહોળી ‘અનોખી રાખડી’