અમદાવાદ
Share
ગંદા પાણીથી ખેતી કરવામાં ભારત અગ્રીમ સ્થાને, રાજ્યમાં મબલક ઝેરી શાકભાજીનું ઉત્પાદન