અમદાવાદ
Share
ટ્રિપલ તલાક બિલ પાસ કર્યાના ૨૪ કલાકમાં જ પતિએ પત્નીને આપ્યા તલાક