અમદાવાદ
Share
વધુ એક આઈએએસ અધિકારી દિલ્હીમાં, વિદેશમંત્રીના અંગત સચિવ તરીકે નિયુક્તિ