જામનગર
Share
જામનગર આઇએનએસ વાલસૂરામાં ભારત અને ૨૯ અન્ય દેશની ૪૦૦૦૦ ટીકીટનું પ્રદર્શન યોજાયું હતું.