અમદાવાદ
Share
અમદાવાદની કાંકરિયાની ઘટનાને લઇ કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરી મેયરના રાજીનામાની માંગ