અમદાવાદ
Share
અમદાવાદના ત્રણ વિસ્તારમાં કુલ ૩૧૨ મકાનોની ફાળવણી થઈ