અમદાવાદ
Share
અમદાવાદ: પત્નીનો ગુસ્સો સહન ન થતા ગળે ટુંપો આપી મોતને ઘાટ ઉતારનાર પતિની ધરપકડ