અમદાવાદ
Share
એક સમયે જેઠવા તેમજ દિનુ બોઘા વચ્ચે ગાઢ મિત્રતા હતી