અન્ય રાજ્યો
Share
બિહાર: બાળકના ડાબા હાથમાં ફ્રેક્ચર હતુ ડૉક્ટરે જમણા હાથમાં પ્લાસ્ટર બાંધ્યુ