આપનું મંતવ્ય / વિચારો

ઓફિસ :

શ્રી નૂતન સૌરાષ્ટ્ર દૈનિક,
મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ વિદ્યાલય પાસે,
ટાગોર રોડ, રાજકોટ.

ફોન નંબર :

(0281) 2466772,
2460305

ઈ-મેલ :

nutanpress@yahoo.com