વેરાવળ : હોસ્પિટલ-લેબોરેટરી-કલીનીક ધારકોને બાયોમેડીકલ વેસ્ટનો યોગ્ય નિકાલ કરવા પાલિકાની તાકીદ

0
28
Share
Share

ગીરગઢડા, તા.૧૨

વેરાવળની તમામ હોસ્પીટલ ધારકો, લેબોરેટરી ધારકો, કલીનીક ધારકો કે કોઈપણ વ્યકિત જે મેડીકલ વ્યવસાય સાથે જોડાયેલ છે અને તેમને ત્યાંથી બાયોમેડીકલ વેસ્ટ ઉત્પન્ન થતો હોય તેઓને ભારપૂર્વક જણાવવાનું કે, બાયોમેડીકલ વ્યવસ્થાપન નિયમો મુજબ કોઈપણ પ્રકારનો બાયોમેડીકલ વેસ્ટ નગરપાલિકાના સામાન્ય ઘનકચરા સાથે નાખવાનો નથી. જે કોઈપણ સ્થળે બાયોમેડીકલ વેસ્ટ ઉત્પન્ન થતો હોય તેઓએ આપના ક્ષેત્ર માટે આ માટે કામ કરી રહેલ ગીરનાર બાયોમેડીકલ વેસ્ટ એજન્સી અથવા તો અન્ય કોઈપણ માન્ય એજન્સીને જ પોતાનો બાયોમેડીકલ વેસ્ટ આપવાનો થાય છે.

આજરોજ નગરપાલિકાના પ્રમુખ અને ચીફ ઓફીસર દ્વારા નગરપાલિકાના તાલાલા રોડ ઉપર આવેલ કમ્પોષ્ટયાર્ડ નામે ઓળખાતી જમીન કે જ્યાં નગરપાલિકાના ઘનકચરાનો નિકાલ કરવામાં આવે છે તે સ્થળની મુલાકાત લીધેલ, મુલાકાત દરમ્યાન નગરપાલિકાના ઘનકચરા સાથે બાયોમેડીકલ વેસ્ટ પણ જોવા મળેલ છે તેનો મતલબ એવો થાય કે બાયોમેડીકલ ઉત્પન્ન કરતી કોઈપણ વ્યકિત/સંસ્થા તેમના બાયોમેડીકલ વેસ્ટને નગરપાલિકાના ઘનકચરા સાથે મીકસ કરી દે છે અથવા તો નગરપાલિકાના ડોર ટુ ડોર વાહનમાં છુપી રીતે નાખી દે છે તો ફરીથી તમામ લાગતા-વળગતાઓ સ્પષ્ટ રીતે જણાવવાનું કે, ભવિષ્યમાં કોઈપણ વ્યકિત/સંસ્થા પોતાનો બાયોમેડીકલ વેસ્ટ આ રીતે નગરપાલિકાના ઘનકચરા સાથે નાખતી પકડાશે તો તેમની સામે નિયમોનુસારની સખ્ત કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ સિવાય નગરપાલિકાએ પણ પોતાના તરફથી નગરપાલિકાના વિસ્તારમાં ઘનકચરો અને ડોર ટુ ડોર કલેકશનની કામગીરી કરતી એજન્સીને પણ કડક સુચના આપેલ છે કે કોઈપણ વ્યકિતનો બાયોમેડીકલ વેસ્ટ કોઈપણ સંજોગોમાં આપણા વાહનોમાં લેવાનો નથી અને ખાનગી રાહે એ પણ તપાસ કરવી કે કઈ વ્યકિત/સંસ્થા દ્વારા બાયોમેડીકલ વેસ્ટને આવી રીતે ઘનકચરા સાથે ગેરકાયદેસર રીતે નિકાલ કરે છે. જે કોઈપણ વ્યકિત આવી હરકત કરતી હોય તેનો તાત્કાલીક નગરપાલિકાને રીપોર્ટ કરવો. આ સિવાય નગરપાલિકાના તમામ વોર્ડના મુકાદમો તેમજ સુપરવાઈઝરોને પણ આ બાબતે ખાનગી રાહે તપાસ કરી અને જે કોઈપણ જગ્યાએ આવી ગેરકાયદેસર પ્રવૃતિ કરતા માલુમ પડે તેનો તાત્કાલીક નગરપાલિકાને રીપોર્ટ કરવો. તો ફરીથી કોઈપણ વ્યકિત/સંસ્થા કે જ્યાં બાયોમેડીકલ વેસ્ટ ઉત્પન્ન થાય છે તેઓએ આ બાયોમેડીકલ વેસ્ટ કોઈપણ સંજોગોમાં નગરપાલિકાના ઘનકચરા સાથે કે ડોર ટુ ડોર વાહનમાં નાખવો નહી અન્યથા કસુરવાર સામે નિયમોનુસારની સખ્ત કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. જેની સ્પષ્ટ નોંધ તમામ લાગતા-વળગતાઓને લેવાનું ચીફ ઓફીસરે જણાવ્યું છે.

 

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here