રાજકોટ: મચ્છરના પોરા જોવા મળતા ૨૨૫ને નોટીસ તથા ૩૯,૪૦૦ વહિવટી ચાજર્ની વસુલાત

0
27
Share
Share

ઘરોમાં પક્ષીકુંજ, ટાયર, અગાસીમાં પડેલ ભંગાર, બેરલ, પશુને પીવાની પાણીની કુંડી, નળની કુંડી, સીડી નીચે પાણીના ટાંકા, છોડના કુંડામાં જમા રહેતા પાણીમાં મચ્છરના પોરા જોવા મળેલ

રાજકોટ,તા.૧૦

હાલ વરસાદી ઋતુને કારણે ઘરની અંદર તથા અગાસી, છજજા તથા સેલર સહિત વગેરે જગ્યાઓમાં પાણીનો જમાવડો થાય છે. જેમાં ડેન્ગ્યુ ફેલાવતા એડિસ ઇજીપ્તી મચ્છરની ઉત્૫તિ થાય છે.

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની આરોગ્ય શાખા દ્વારા ડેન્ગ્યુ રોગ અટકાયતીના ભાગરુપે રહેણાંક ઉ૫રાંત બાંઘકામ સાઇટ, સરકારી કચેરી, પેટ્રોલ પં૫, હોસ્પિટલ વગેરે જેવી પ્રિમાઇસીસોમાં મચ્છર ઉત્૫તિ સબબ ચેકીંગ અભિયાન હાથ ઘરવામાંઆવેલ છે.

ચાલુ સપ્તાહ દરમ્યાન ૧૮ વોર્ડની ૧૪૩ ટીમો દ્વારા ૮૬,૯૫૩ ઘરોમાં મચ્છર ઉત્પતિ સબબ મુલાકાત કરવામાં આવેલ, જેમાં ૩,૧૨,૫૬૭ પાણી ભરેલ પાત્રો તપાસતા ૧૨,૧૫૫ પાત્રોમાં મચ્છરના પોરા મળી આવેલ, જેને ખાલી કરાવી અથવા તો તેમાં પોરાનાશક દવા નાખી પોરાનો નાશ કરવામાં આવેલ. આ સાથે ૫૫ બાંઘકામ સાઇટ, ૧૭ સરકારી કચેરી, ૧૫પેટ્રોલ પં૫, ૧૮ હોસ્પિટલ, ૨૭ કોમ્પ્લેક્ષ, ૨૭ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, ૧૫ ભંગારના ડેલ, ૩૧ શાળાનો ૫ણ મચ્છર ઉત્પતિ સબબ મુલાકાત કરવામાં આવેલ, જેમાં મચ્છરના પોરા જોવા મળેતા ૨૨૫ નોટીસ તથા ૩૯,૪૦૦ વહિવટી ચાજર્ની વસુલાત કરવામાં આવેલ.

વરસાદ બંઘ થયા બાદ રોડની સાઇડ, ખાલી પ્લોટ તથા મેદાનમાં જમા રહેતા વરસાદી પાણીમાં બી.ટી.આઇ. દવા તથા બળેલ ઓઇલનો છંટકાવ કરવામાં આવેલ છે.

જેમાં ૨૮૩ નાના મોટા ખાડા / ખાબોચીયામાં દવા છંટકાવ કરવામાં આવેલ છે.

ડેન્ગ્યુ રોગ અટકાયત માટે લોકોએ સ્વયં જાગૃત થવાની જરુર છે.,

ડેન્ગ્યુ ફેલાવતા એડીસ ઇજીપ્તી મચ્છરના પોરા ઘરની અંદર પાણી ભરવામાં આવતા પાત્રો અથવા તો વરસાદી પાણી જમા થતા પાત્રોમાંજ જોવા મળે છે. આથી લોકોએ સ્વયં પોતાના ઘર પ્રિમાઇસીસની ચકાસણી કરી આવા મચ્છરના પોરા ન થાય તે માટે તકેદારી રાખવી જોઇએ.

સામાન્ય રીતે ઘરની અંદર રાખવામાં આવેલ પક્ષીકુંજ, ટાયર, અગાસીમાં પડેલ ભંગાર, બેરલ, પશુને પીવાની પાણીની કુંડી,નળની કુંડી, સીડીનીચે પાણીના ટાંકા, છોડના કુંડામાં જમા રહેતા પાણીમાં મચ્છરના પોરા મળી આવેલ છે. આથી લોકોએ પોતાના ઘરોમાં મચ્છરના પોરા થતા અટકાવવા આટલું જરુર કરવું, ૫ક્ષીકુંજને દરરોજ ખાલી કરીને ઘસીને સાફ કરી ફરી ઉ૫યોગમાં લેવું,ઙ         નળની કુંડીમાં પાણી ગયા બાદ ખાલી કરીને કોરી કરવી.

છોડના કુંડામાં જમા રહેતા પાણીને ખાલી કરવું,ઙ         અગાસી કે છજજામાં કોઇ ૫ણ પ્રકારનો ભંગાર, ઉ૫યોગી કે બીનઉ૫યોગી વસ્તુઓ કે જેમાં વરસાદી પાણી જમા થતું હોય તેનો તાત્કાલિક  નીકાલ કરવો.ઙ         પાણી ભરેલ ટાંકી, બેલર કે કેરબાને હવાચુસ્ત ઢાંકણથી બંઘ રાખવા.

અગાસી કે છજજામાં વરસાદી પાણી ભરાઇ તો પાણીનો નીકાલ કરવો.

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here