બીએસઇના મુખ્ય શેરોની હલચલ

0
17
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૨૨

કંપનીનું નામ   બંધ ભાવ            વધ-ઘટ(રૂા)       લો સપાટી      હાઇ સપાટી

બજાજ ઓટો    ૨૮૬૦.૦૦     ૧૮૪.૩૫       ૨૬૬૦.૪૫     ૨૮૭૦.૦૦

ભેલ    ૧૦૧.૫૫       -૧.૭૦ ૧૦૦.૦૦       ૧૦૪.૧૫

ભારતી એરટેલ ૫૮૦.૫૫       ૯.૧૦  ૫૭૦.૪૦       ૫૮૭.૯૦

સીપલા –       –       –       –

ડીએલએફ      ૧૫૯.૯૫       -૧.૯૦ ૧૫૮.૩૦       ૧૬૪.૧૦

બીઓબી        ૪૯.૪૦ ૨.૪૦  ૪૭.૨૫ ૫૦.૧૦

એચડીએફસી   ૧૦૨૮.૫૦     -૫.૧૫ ૧૦૨૩.૦૦     ૧૦૪૫.૨૦

હિરોહોન્ડા મોટર્સ        ૨૪૧૨.૬૫     ૫૯.૧૫ ૨૩૬૬.૪૫     ૨૪૪૬.૦૦

કોલ ઈન્ડિયા    ૧૯૯.૫૫       -૦.૭૫ ૧૯૮.૨૫       ૨૦૧.૦૦

હિન્ડાલ્કો ઈન્ડ. –       –       –       –

આઈસીઆઈસીઆઈ     ૩૬૭.૮૦       ૩.૯૦  ૩૬૫.૩૫       ૩૭૫.૨૫

ઈન્ફોસિસ ટેકનો.        ૭૦૩.૬૫       -૨.૦૦ ૭૦૦.૦૦       ૭૦૮.૫૦

આઈટીસી       ૧૮૫.૦૫       ૦.૯૫  ૧૮૩.૨૦       ૧૮૭.૪૦

જિંદાલ સ્ટીલ   ૧૨૨.૩૫       -૦.૪૫ ૧૨૦.૧૦       ૧૨૨.૯૦

જયપ્રકાશ એસો.        –       –       –       –

લાર્સન  ૯૦૭.૨૫       ૯.૬૦  ૮૯૬.૧૦       ૯૧૫.૮૦

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા   ૪૯૮.૮૦       -૧.૧૦ ૪૯૪.૪૦       ૫૦૩.૦૦

મારૂતિ ઉદ્યોગ   ૫૮૯૭.૭૦     -૧.૫૫ ૫૮૧૦.૦૦     ૫૯૭૦.૦૦

એનટીપીસી     ૯૫.૨૦ ૨.૨૫  ૯૩.૪૫ ૯૫.૯૦

ઓએનજીસી    ૮૪.૯૦ -૦.૮૫ ૮૪.૧૦ ૮૬.૧૦

રિલાયન્સ ઈન્ડ. ૧૭૪૭.૨૦     -૧૨.૩૦        ૧૭૩૪.૮૫     ૧૮૦૪.૧૦

સ્ટેટ બેંક        ૧૮૭.૭૫       ૩.૩૦  ૧૮૪.૬૦       ૧૯૧.૭૦

સ્ટરલાઈટ ઈન્ડ.        –       –       –       –

ટાટા મોટર્સ     ૭૫.૯૦ ૧.૧૫  ૭૨.૬૦ ૭૬.૬૫

ટાટા પાવર     –       –       –       –

ટાટા સ્ટીલ      ૩૨૫.૯૫       ૫.૨૫  ૩૧૮.૩૫       ૩૨૭.૯૦

ટીસીએસ       ૨૦૨૮.૩૦     -૧૮.૭૫        ૨૦૨૦.૦       ૨૦૫૦.૦૦

વિપ્રો   –       –       –       –

 

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here