બીએસઇના મુખ્ય શેરોની હલચલ

0
20
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૧૪

કંપનીનું નામ   બંધ ભાવ            વધ-ઘટ(રૂા)       લો સપાટી      હાઇ સપાટી

બજાજ ઓટો    ૩૦૪૫.૪૫     ૧૦.૬૦ ૩૦૨૧.૫૦     ૩૦૭૩.૮૦

ભેલ    –       –       –       –

ભારતી એરટેલ ૪૧૩.૩૫       -૨.૦૦ ૪૧૧.૪૦       ૪૧૯.૪૦

સીપલા –       –       –       –

ડીએલએફ      ૧૫૯.૨૦       ૪.૧૫  ૧૫૩.૫૦       ૧૫૯.૮૦

બીઓબી        ૪૨.૧૦ ૦.૮૦  ૪૦.૪૦ ૪૨.૨૫

એચડીએફસી   ૧૨૧૦.૮૫     ૧૨.૭૦ ૧૧૭૫.૮૫     ૧૨૧૪.૮૦

હિરોહોન્ડા મોટર્સ        –       –       –       –

કોલ ઈન્ડિયા    –       –       –       –

હિન્ડાલ્કો ઈન્ડ. –       –       –       –

આઈસીઆઈસીઆઇ     ૪૦૬.૮૦       ૧૦.૬૫ ૩૮૯.૦૦       ૪૦૯.૦૦

ઈન્ફોસિસ ટેકનો.        ૧૧૩૬.૧૦     -૨૧.૯૦        ૧૧૩૦.૩૫     ૧૧૬૪.૭૦

આઈટીસી       ૧૬૭.૮૫       -૨.૩૫ ૧૬૭.૧૦       ૧૭૦.૮૫

જિંદાલ સ્ટીલ   –       –       –       –

જયપ્રકાશ એસો.        –       –       –       –

લાર્સન  ૯૧૫.૦૦       ૧૮.૫૦ ૮૮૭.૪૫       ૯૧૬.૮૫

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા   ૬૨૩.૨૫       -૪.૯૦ ૬૧૬.૪૫       ૬૨૭.૭૦

મારૂતિ ઉદ્યોગ   ૭૦૦૬.૫૦     -૨૫.૩૫        ૬૯૨૭.૬૦     ૭૦૭૧.૨૦

એનટીપીસી     ૭૯.૧૦ -૩.૬૦ ૭૮.૧૦ ૮૩.૧૦

ઓએનજીસી    ૬૭.૦૦ -૨.૦૫ ૬૬.૭૦ ૬૮.૮૫

રિલાયન્સ ઈન્ડ. ૨૨૮૭.૩૫     ૭.૧૦  ૨૨૬૯.૫૫     ૨૩૦૪.૨૦

સ્ટેટ બેંક        ૨૦૦.૦૫       ૪.૪૦  ૧૯૩.૦૫       ૨૦૦.૯૦

સ્ટરલાઈટ ઈન્ડ.        –       –       –       –

ટાટા મોટર્સ     –       –       –       –

ટાટા પાવર     –       –       –       –

ટાટા સ્ટીલ      ૩૭૫.૫૫       ૮.૦૫  ૩૬૯.૭૫       ૩૭૭.૦૦

ટીસીએસ       ૨૮૦૯.૮૦     -૧૫.૮૫        ૨૭૮૮.૯૫     ૨૮૪૦.૧૫

વિપ્રો   –       –       –       –

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here