બીએસઇના મુખ્ય શેરોની હલચલ

0
22
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૨૩

કંપનીનું નામ  બંધ ભાવ         વધ-ઘટ(રૂા)  લો સપાટી    હાઇ સપાટી

બજાજ ઓટો  ૩૯૧૧.૯૦    -૫૩.૮૫    ૩૮૯૨.૨૫    ૩૯૭૩.૨૦

ભેલ   ૪૦.૪૦ -૨.૬૫ ૩૯.૬૫ ૪૩.૨૫

ભારતી એરટેલ ૫૬૫.૫૦    -૫.૨૦ ૫૬૪.૨૫     ૫૭૭.૦૦

સીપલા ૮૦૭.૩૦     -૧૭.૬૦     ૭૯૯.૩૫    ૮૨૯.૯૦

ડીએલએફ    ૩૦૦.૪૦     -૫.૮૫     ૨૯૩.૨૦     ૩૧૧.૧૫

બીઓબી     –    –    –    –

એચડીએફસી  ૨૬૨૫.૯૦    -૨૬.૪૦     ૨૬૨૧.૩૦    ૨૬૭૮.૯૫

હિરોહોન્ડા મોટર્સ    ૩૩૮૮.૪૦    -૧૩૩.૧૫    ૩૩૭૧.૦૦    ૩૫૨૪.૯૫

કોલ ઈન્ડિયા  ૧૩૯.૩૦     -૦.૬૫ ૧૩૭.૩૫     ૧૪૩.૨૦

હિન્ડાલ્કો ઈન્ડ.     ૩૦૮.૨૫     -૧.૭૦ ૩૦૨.૨૦     ૩૧૩.૩૦

આઈસીઆઈસીઆઇ  ૬૧૬.૧૫     ૬.૩૦ ૬૦૮.૭૫     ૬૨૨.૯૦

ઈન્ફોસિસ ટેકનો.    ૧૨૬૬.૨૫    ૧.૫૫ ૧૨૫૮.૦૦    ૧૨૯૦.૬૦

આઈટીસી    ૨૦૮.૫૦     ૧.૪૦  ૨૦૬.૯૦     ૨૧૦.૫૫

જિંદાલ સ્ટીલ  –    –    –    –

જયપ્રકાશ એસો.    –    –    –    –

લાર્સન ૧૪૮૬.૩૫    ૩૪.૧૦ ૧૪૫૨.૦૦    ૧૪૯૮.૧૦

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા ૮૪૦.૪૫     ૩.૫૫ ૮૧૯.૬૫     ૮૫૬.૮૦

મારૂતિ ઉદ્યોગ ૬૯૬૯.૪૫    -૧૧૭.૭૦    ૬૯૩૪.૫૫   ૭૧૪૭.૧૫

એનટીપીસી   ૧૦૩.૫૫     ૧.૫૫ ૧૦૦.૫૫     ૧૦૪.૧૦

ઓએનજીસી  ૧૧૨.૨૦     ૫.૯૦ ૧૦૯.૨૫     ૧૧૪.૩૫

રિલાયન્સ ઈન્ડ.     ૨૦૨૪.૨૫    ૧૬.૮૫ ૨૦૧૩.૮૦    ૨૦૫૩.૧૦

સ્ટેટ બેંક    ૩૯૫.૬૫    ૬.૧૦  ૩૮૯.૦૦     ૩૯૯.૬૫

સ્ટરલાઈટ ઈન્ડ.     –    –    –    –

ટાટા મોટર્સ   ૩૧૨.૦૦     -૧૧.૩૦     ૩૦૧.૫૦     ૩૨૨.૫૦

ટાટા પાવર   ૯૧.૧૫ -૧.૯૫ ૮૯.૪૦ ૯૪.૮૫

ટાટા સ્ટીલ   ૬૭૦.૬૫     -૨૭.૨૦     ૬૫૬.૦૦     ૬૯૫.૬૦

ટીસીએસ     ૨૯૫૮.૭૫   -૧૧૩.૩૫    ૨૯૪૫.૫૦    ૩૦૯૦.૦૦

વિપ્રો  ૪૨૯.૯૦     -૩.૧૦ ૪૨૬.૧૫     ૪૩૫.૬૦

સેન્સેક્સ

આજનો બંધ  ૪૯૭૫૧.૪૧

છેલ્લો બંધ   ૪૯૭૪૪.૩૨

વધઘટ ૭.૦૯

નિફ્ટી

આજનો બંધ  ૧૪૭૦૭.૮૦

છેલ્લો બંધ   ૧૪૬૭૫.૭૦ વધઘટ   ૩૨.૧

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here