બીએસઇના મુખ્ય શેરોની હલચલ

0
20
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૨૨

કંપનીનું નામ  બંધ ભાવ         વધ-ઘટ(રૂા)  લો સપાટી    હાઇ સપાટી

બજાજ ઓટો  ૩૯૬૫.૭૫   -૩૫.૧૫     ૩૯૨૭.૧૫    ૪૦૩૭.૫૦

ભેલ   ૪૦.૪૦ -૨.૬૫ ૩૯.૬૫ ૪૩.૨૫

ભારતી એરટેલ ૫૭૦.૭૦     -૧૦.૨૫     ૫૬૮.૨૦     ૫૮૪.૯૦

સીપલા ૮૦૭.૩૦     -૧૭.૬૦     ૭૯૯.૩૫    ૮૨૯.૯૦

ડીએલએફ    ૩૦૦.૪૦     -૫.૮૫     ૨૯૩.૨૦     ૩૧૧.૧૫

બીઓબી     –    –    –    –

એચડીએફસી  ૧૫૪૮.૬૫    ૯.૮૫ ૧૫૩૯.૧૦    ૧૫૭૩.૮૦

હિરોહોન્ડા મોટર્સ    ૩૩૮૮.૪૦    -૧૩૩.૧૫    ૩૩૭૧.૦૦    ૩૫૨૪.૯૫

કોલ ઈન્ડિયા  ૧૩૯.૩૦     -૦.૬૫ ૧૩૭.૩૫     ૧૪૩.૨૦

હિન્ડાલ્કો ઈન્ડ.     ૩૦૮.૨૫     -૧.૭૦ ૩૦૨.૨૦     ૩૧૩.૩૦

આઈસીઆઈસીઆઇ  ૬૦૯.૮૫     -૧૪.૦૫     ૬૦૭.૫૦     ૬૨૯.૨૫

ઈન્ફોસિસ ટેકનો.    ૧૨૬૪.૭૦    -૨૬.૬૫     ૧૨૬૦.૧૦    ૧૩૦૮.૦૦

આઈટીસી    ૨૦૭.૧૦     -૩.૮૫ ૨૦૬.૦૦     ૨૧૨.૨૫

જિંદાલ સ્ટીલ  –    –    –    –

જયપ્રકાશ એસો.    –    –    –    –

લાર્સન ૧૪૫૨.૨૫    -૫૫.૫૫    ૧૪૪૮.૦૦    ૧૫૧૦.૦૦

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા ૮૩૬.૯૦     -૩૬.૫૫    ૮૩૨.૯૫     ૮૮૨.૦૦

મારૂતિ ઉદ્યોગ ૭૦૮૭.૧૫    -૨૪૧.૮૦    ૭૦૫૮.૦૦    ૭૩૨૧.૦૦

એનટીપીસી   ૧૦૨.૦૦     -૨.૩૦ ૧૦૧.૪૫     ૧૦૬.૩૦

ઓએનજીસી  ૧૦૬.૩૦     ૧.૨૦  ૧૦૫.૨૫     ૧૦૮.૬૦

રિલાયન્સ ઈન્ડ.     ૨૦૦૭.૪૦    -૭૩.૧૫     ૧૯૯૫.૧૦    ૨૦૮૯.૭૦

સ્ટેટ બેંક    ૩૮૯.૫૫    -૯.૮૦ ૩૮૫.૬૦     ૪૦૧.૦૦

સ્ટરલાઈટ ઈન્ડ.     –    –    –    –

ટાટા મોટર્સ   ૩૧૨.૦૦     -૧૧.૩૦     ૩૦૧.૫૦     ૩૨૨.૫૦

ટાટા પાવર   ૯૧.૧૫ -૧.૯૫ ૮૯.૪૦ ૯૪.૮૫

ટાટા સ્ટીલ   ૬૭૦.૬૫     -૨૭.૨૦     ૬૫૬.૦૦     ૬૯૫.૬૦

ટીસીએસ     ૨૯૫૮.૭૫   -૧૧૩.૩૫    ૨૯૪૫.૫૦    ૩૦૯૦.૦૦

વિપ્રો  ૪૨૯.૯૦     -૩.૧૦ ૪૨૬.૧૫     ૪૩૫.૬૦

સેન્સેક્સ

આજનો બંધ  ૪૯૭૪૪.૩૨

છેલ્લો બંધ   ૫૦૮૮૯.૭૬

વધઘટ -૧૧૪૫.૪૪

નિફ્ટી

આજનો બંધ  ૧૪૬૭૫.૭૦

છેલ્લો બંધ   ૧૪૯૮૧.૭૫   વધઘટ     -૩૦૬.૦૫

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here