બીએસઇના મુખ્ય શેરોની હલચલ

0
26
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૧૯

કંપનીનું નામ  બંધ ભાવ         વધ-ઘટ(રૂા)  લો સપાટી    હાઇ સપાટી

બજાજ ઓટો  ૪૦૦૦.૯૦    -૧૧૧.૭૦    ૩૯૭૭.૭૦   ૪૧૨૨.૦૦

ભેલ   ૪૦.૪૦ -૨.૬૫ ૩૯.૬૫ ૪૩.૨૫

ભારતી એરટેલ ૫૮૦.૯૫     -૮.૦૫ ૫૭૫.૫૫    ૫૯૫.૯૫

સીપલા ૮૦૭.૩૦     -૧૭.૬૦     ૭૯૯.૩૫    ૮૨૯.૯૦

ડીએલએફ    ૩૦૦.૪૦     -૫.૮૫     ૨૯૩.૨૦     ૩૧૧.૧૫

બીઓબી     –    –    –    –

એચડીએફસી  ૧૫૪૪.૫૦    -૯.૮૦ ૧૫૩૩.૦૦    ૧૫૬૩.૭૫

હિરોહોન્ડા મોટર્સ    ૩૩૮૮.૪૦    -૧૩૩.૧૫    ૩૩૭૧.૦૦    ૩૫૨૪.૯૫

કોલ ઈન્ડિયા  ૧૩૯.૩૦     -૦.૬૫ ૧૩૭.૩૫     ૧૪૩.૨૦

હિન્ડાલ્કો ઈન્ડ.     ૩૦૮.૨૫     -૧.૭૦ ૩૦૨.૨૦     ૩૧૩.૩૦

આઈસીઆઈસીઆઇ  ૬૨૩.૯૦     -૨૦.૬૫     ૬૧૮.૯૫     ૬૩૮.૦૦

ઈન્ફોસિસ ટેકનો.    ૧૨૯૧.૩૫    -૧.૦૦ ૧૨૭૭.૧૫    ૧૨૯૯.૧૫

આઈટીસી    ૨૧૫.૯૫     -૨.૯૫ ૨૧૩.૯૦     ૨૧૯.૦૦

જિંદાલ સ્ટીલ  –    –    –    –

જયપ્રકાશ એસો.    –    –    –    –

લાર્સન ૧૫૦૭.૮૦    -૧૭.૬૫     ૧૪૯૯.૦૦    ૧૫૪૭.૩૦

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા ૮૭૬.૪૫    -૧૮.૧૦     ૮૬૩.૦૫     ૯૦૫.૫૦

મારૂતિ ઉદ્યોગ ૭૩૨૮.૯૫    -૧૬૬.૯૫    ૭૨૮૫.૦૦    ૭૪૯૬.૦૦

એનટીપીસી   ૧૦૪.૩૦     ૦.૯૦  ૧૦૧.૪૦     ૧૦૬.૭૦

ઓએનજીસી  ૧૦૫.૧૦     -૫.૬૦ ૧૦૩.૮૫     ૧૧૨.૧૫

રિલાયન્સ ઈન્ડ.     ૨૦૮૦.૫૫    ૧૫.૦૫ ૨૦૫૮.૦૦    ૨૧૦૪.૯૫

સ્ટેટ બેંક    ૩૯૯.૩૫     -૧૫.૬૫     ૩૯૫.૦૦     ૪૧૫.૨૦

સ્ટરલાઈટ ઈન્ડ.     –    –    –    –

ટાટા મોટર્સ   ૩૧૨.૦૦     -૧૧.૩૦     ૩૦૧.૫૦     ૩૨૨.૫૦

ટાટા પાવર   ૯૧.૧૫ -૧.૯૫ ૮૯.૪૦ ૯૪.૮૫

ટાટા સ્ટીલ   ૬૭૦.૬૫     -૨૭.૨૦     ૬૫૬.૦૦     ૬૯૫.૬૦

ટીસીએસ     ૩૦૭૧.૫૫    ૧૪.૦૦ ૩૦૧૭.૫૫    ૩૦૮૫.૮૫

વિપ્રો  ૪૨૯.૯૦     -૩.૧૦ ૪૨૬.૧૫     ૪૩૫.૬૦

સેન્સેક્સ

આજનો બંધ  ૫૦૮૮૯.૭૬

છેલ્લો બંધ   –

વધઘટ -૪૩૪.૯૩

નિફ્ટી

આજનો બંધ  ૧૪૯૮૧.૭૫   છેલ્લો બંધ   –

વધઘટ     -૧૩૭.૦૨

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here