બીએસઇના મુખ્ય શેરોની હલચલ

0
29
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૨

કંપનીનું નામ  બંધ ભાવ         વધ-ઘટ(રૂા)  લો સપાટી    હાઇ સપાટી

બજાજ ઓટો  ૪૨૦૧.૧૦    ૮૭.૦૦ ૪૧૧૭.૭૫    ૪૨૭૦.૦૦

ભેલ   ૪૦.૫૦ ૦.૭૫ ૩૯.૪૦ ૪૦.૭૦

ભારતી એરટેલ ૫૯૯.૬૫    ૨૦.૫૦ ૫૭૯.૪૫    ૬૦૫.૫૦

સીપલા ૮૩૨.૬૦     ૧૦.૨૫ ૮૨૨.૫૦     ૮૩૪.૫૫

ડીએલએફ    ૨૯૧.૦૦     ૧.૯૫ ૨૮૭.૭૦     ૨૯૪.૫૫

બીઓબી     –    –    –    –

એચડીએફસી  ૧૫૬૦.૪૦    ૮૩.૨૦ ૧૪૯૮.૮૦    ૧૫૭૮.૦૦

હિરોહોન્ડા મોટર્સ    ૩૨૬૭.૨૦    ૩૬.૩૦ ૩૨૩૧.૦૦    ૩૨૯૧.૭૫

કોલ ઈન્ડિયા  ૧૪૧.૪૫     ૧.૩૫ ૧૩૮.૭૫     ૧૪૧.૯૦

હિન્ડાલ્કો ઈન્ડ.     ૨૫૨.૨૦     ૦.૬૦  ૨૪૮.૫૦     ૨૫૩.૫૦

આઈસીઆઈસીઆઇ  ૬૦૩.૯૫     ૬૬.૯૫ ૫૫૦.૨૦     ૬૦૯.૫૦

ઈન્ફોસિસ ટેકનો.    ૧૨૭૦.૮૦    ૯.૩૫ ૧૨૬૪.૦૫    ૧૨૯૪.૪૦

આઈટીસી    ૨૧૮.૨૦     ૨.૨૫ ૨૧૬.૯૦     ૨૨૩.૪૦

જિંદાલ સ્ટીલ  –    –    –    –

જયપ્રકાશ એસો.    –    –    –    –

લાર્સન ૧૪૪૯.૪૫    ૧૧૪.૮૫     ૧૩૩૭.૭૫    ૧૪૬૧.૦૦

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા ૮૧૬.૬૦     ૨૧.૨૫ ૮૦૩.૭૦     ૮૩૭.૦૦

મારૂતિ ઉદ્યોગ ૭૬૫૫.૬૦   ૨૫૫.૬૫    ૭૪૭૪.૦૦    ૭૭૬૬.૬૦

એનટીપીસી   ૯૪.૨૫ ૨.૨૫ ૯૨.૫૫ ૯૫.૩૫

ઓએનજીસી  ૯૨.૯૦ ૨.૦૫ ૯૧.૨૦ ૯૩.૯૦

રિલાયન્સ ઈન્ડ.     ૧૯૨૬.૪૫    ૩૧.૧૦ ૧૮૫૫.૦૦    ૧૯૩૮.૩૦

સ્ટેટ બેંક    ૩૩૩.૨૦     ૨૨.૧૦ ૩૧૪.૭૦     ૩૩૭.૪૦

સ્ટરલાઈટ ઈન્ડ.     –    –    –    –

ટાટા મોટર્સ   ૨૭૪.૯૦     ૧૬.૦૫ ૨૫૯.૦૦     ૨૭૭.૬૦

ટાટા પાવર   ૮૪.૭૫     -૦.૭૦ ૮૪.૧૫૮     ૮૬.૪૫

ટાટા સ્ટીલ   ૬૯૦.૧૫     ૯.૫૦ ૬૮૨.૪૫     ૬૯૯.૪૫

ટીસીએસ     ૩૨૦૩.૦૦    ૬૨.૩૦ ૩૧૫૪.૫૦    ૩૨૨૪.૫૫

વિપ્રો  ૪૪૪.૯૫     ૧૪.૬૫ ૪૩૩.૫૦     ૪૪૭.૪૦

સેન્સેક્સ

આજનો બંધ  ૪૯૭૯૭.૭૨

છેલ્લો બંધ   ૪૮૬૦૦.૬૧

વધઘટ ૧૧૯૭.૧૧

નિફ્ટી

આજનો બંધ  ૧૪૬૪૭.૮૫

છેલ્લો બંધ   ૧૪૨૮૧.૨૦

વધઘટ ૩૬૬.૬૫

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here