બીએસઇના મુખ્ય શેરોની હલચલ

0
25
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૧

કંપનીનું નામ  બંધ ભાવ         વધ-ઘટ(રૂા)  લો સપાટી    હાઇ સપાટી

બજાજ ઓટો  ૪૧૧૪.૧૦    ૧૦૭૦૦ ૩૯૭૭.૭૦   ૪૧૩૬.૭૫

ભેલ   ૪૦.૫૦ ૦.૭૫ ૩૯.૪૦ ૪૦.૭૦

ભારતી એરટેલ ૫૭૯.૧૫     ૨૫.૯૫ ૫૪૯.૫૫    ૫૮૧.૩૦

સીપલા ૮૩૨.૬૦     ૧૦.૨૫ ૮૨૨.૫૦     ૮૩૪.૫૫

ડીએલએફ    ૨૯૧.૦૦     ૧.૯૫ ૨૮૭.૭૦     ૨૯૪.૫૫

બીઓબી     –    –    –    –

એચડીએફસી  ૧૪૭૭.૨૦    ૮૬.૪૦ ૧૪૦૦.૦૦    ૧૪૮૨.૦૦

હિરોહોન્ડા મોટર્સ    ૩૨૬૭.૨૦    ૩૬.૩૦ ૩૨૩૧.૦૦    ૩૨૯૧.૭૫

કોલ ઈન્ડિયા  ૧૪૧.૪૫     ૧.૩૫ ૧૩૮.૭૫     ૧૪૧.૯૦

હિન્ડાલ્કો ઈન્ડ.     ૨૫૨.૨૦     ૦.૬૦  ૨૪૮.૫૦     ૨૫૩.૫૦

આઈસીઆઈસીઆઇ  ૬૦૩.૯૫     ૬૬.૯૫ ૫૫૦.૨૦     ૬૦૯.૫૦

ઈન્ફોસિસ ટેકનો.    ૧૨૬૧.૪૫    ૨૧.૮૦ ૧૨૪૦.૫૫    ૧૨૭૭.૬૫

આઈટીસી    ૨૧૫.૯૫     ૧૨.૭૦ ૨૦૧.૮૦     ૨૧૭.૮૫

જિંદાલ સ્ટીલ  –    –    –    –

જયપ્રકાશ એસો.    –    –    –    –

લાર્સન ૧૪૪૯.૪૫    ૧૧૪.૮૫     ૧૩૩૭.૭૫    ૧૪૬૧.૦૦

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા ૭૯૬.૦૦     ૪૬.૧૦ ૭૪૧.૩૫     ૮૦૮.૫૫

મારૂતિ ઉદ્યોગ ૭૪૩૫.૦૦    ૨૨૭.૦૫     ૭૧૫૫.૦૦    ૭૪૭૩.૯૦

એનટીપીસી   ૯૨.૦૦ ૨.૯૦  ૮૮.૪૦ ૯૨.૩૦

ઓએનજીસી  ૯૦.૮૫ ૨.૪૫ ૮૮.૪૫ ૯૧.૧૫

રિલાયન્સ ઈન્ડ.     ૧૮૯૫.૩૫    ૫૨.૨૦ ૧૮૪૫.૨૦    ૧૯૦૪.૭૦

સ્ટેટ બેંક    ૩૧૧.૧૦     ૨૯.૦૫ ૨૮૨.૭૫     ૩૧૫.૦૦

સ્ટરલાઈટ ઈન્ડ.     –    –    –    –

ટાટા મોટર્સ   ૨૭૪.૯૦     ૧૬.૦૫ ૨૫૯.૦૦     ૨૭૭.૬૦

ટાટા પાવર   ૮૪.૭૫     -૦.૭૦ ૮૪.૧૫૮     ૮૬.૪૫

ટાટા સ્ટીલ   ૬૯૦.૧૫     ૯.૫૦ ૬૮૨.૪૫     ૬૯૯.૪૫

ટીસીએસ     ૩૧૪૦.૭૦    ૨૭.૮૦ ૩૦૪૫.૧૦    ૩૧૬૫.૦૦

વિપ્રો  ૪૪૪.૯૫     ૧૪.૬૫ ૪૩૩.૫૦     ૪૪૭.૪૦

સેન્સેક્સ

આજનો બંધ  ૪૮૬૦૦.૬૧

છેલ્લો બંધ   ૪૬૨૮૫.૭૭

વધઘટ ૨૩૧૪.૮૪

નિફ્ટી

આજનો બંધ  ૧૪૨૮૧.૨૦

છેલ્લો બંધ   ૧૩૬૩૪.૬૦

વધઘટ ૬૪૬.૬

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here