બીએસઇના મુખ્ય શેરોની હલચલ

0
36
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૨૯

કંપનીનું નામ   બંધ ભાવ            વધ-ઘટ(રૂા)       લો સપાટી      હાઇ સપાટી

બજાજ ઓટો    ૪૦૦૭.૧૦     -૧૨૪.૯૦      ૩૯૮૯.૭૫     ૪૨૦૭.૦૫

ભેલ    ૪૦.૫૦ ૦.૭૫  ૩૯.૪૦ ૪૦.૭૦

ભારતી એરટેલ ૫૫૩.૨૦       -૧૭.૮૦ ૫૫૦.૭૦       ૫૭૮.૪૫

સીપલા ૮૩૨.૬૦       ૧૦.૨૫ ૮૨૨.૫૦       ૮૩૪.૫૫

ડીએલએફ      ૨૯૧.૦૦       ૧.૯૫  ૨૮૭.૭૦       ૨૯૪.૫૫

બીઓબી        –       –       –       –

એચડીએફસી   ૧૩૯૦.૮૦     ૨૦.૬૦ ૧૩૬૪.૬૫     ૧૪૦૮.૮૦

હિરોહોન્ડા મોટર્સ ૩૨૬૭.૨૦     ૩૬.૩૦ ૩૨૩૧.૦૦     ૩૨૯૧.૭૫

કોલ ઈન્ડિયા    ૧૪૧.૪૫       ૧.૩૫  ૧૩૮.૭૫       ૧૪૧.૯૦

હિન્ડાલ્કો ઈન્ડ.  ૨૫૨.૨૦       ૦.૬૦  ૨૪૮.૫૦       ૨૫૩.૫૦

આઈસીઆઈસીઆઇ     ૫૩૭.૦૦       ૮.૮૫  ૫૨૯.૮૫       ૫૪૪.૮૦

ઈન્ફોસિસ ટેકનો. ૧૨૩૯.૬૫     -૩૬.૬૫ ૧૨૩૧.૧૫     ૧૨૯૦.૯૫

આઈટીસી       ૨૦૩.૨૫       -૩.૨૫ ૨૦૨.૪૫       ૨૦૮.૭૦

જિંદાલ સ્ટીલ   –       –       –       –

જયપ્રકાશ એસો. –       –       –       –

લાર્સન  ૧૩૩૪.૬૦     -૧૦.૪૦ ૧૩૨૫.૦૦     ૧૩૬૮.૭૫

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા    ૭૪૯.૯૦       -૧૫.૮૫ ૭૪૬.૨૦       ૭૯૯.૮૫

મારૂતિ ઉદ્યોગ   ૭૨૦૭.૯૫     -૩૭૮.૩૦      ૭૧૭૦.૫૫     ૭૭૫૦.૦૦

એનટીપીસી     ૮૯.૧૦ -૨.૪૦ ૮૮.૨૦ ૯૨.૬૦

ઓએનજીસી    ૮૯.૧૦ -૨.૪૦ ૮૮.૨૦ ૯૨.૬૦

રિલાયન્સ ઈન્ડ. ૧૮૩૦.૦૦     -૩૩.૪૫ ૧૮૩૦.૦૦     ૧૯૧૧.૭૫

સ્ટેટ બેંક        ૨૮૨.૦૫       ૦.૩૫  ૨૭૯.૦૫       ૨૯૦.૫૦

સ્ટરલાઈટ ઈન્ડ. –       –       –       –

ટાટા મોટર્સ     ૨૭૪.૯૦       ૧૬.૦૫ ૨૫૯.૦૦       ૨૭૭.૬૦

ટાટા પાવર     ૮૪.૭૫ -૦.૭૦ ૮૪.૧૫૮       ૮૬.૪૫

ટાટા સ્ટીલ      ૬૯૦.૧૫       ૯.૫૦  ૬૮૨.૪૫       ૬૯૯.૪૫

ટીસીએસ       ૩૧૧૨.૯૦     -૮૬.૫૫ ૩૧૦૦.૫૦     ૩૨૧૫.૦૦

વિપ્રો   ૪૪૪.૯૫       ૧૪.૬૫ ૪૩૩.૫૦       ૪૪૭.૪૦

સેન્સેક્સ

આજનો બંધ    ૪૬૨૮૫.૭૭

છેલ્લો બંધ      ૪૬૮૭૪.૩૬

વધઘટ -૫૮૮-૫૯

નિફ્ટી

આજનો બંધ    ૧૩૬૩૪.૬૦

છેલ્લો બંધ      ૧૩૮૧૭.૫૫

વધઘટ -૧૮૨.૯૫

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here