બીએસઇના મુખ્ય શેરોની હલચલ

0
27
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૨૭

કંપનીનું નામ   બંધ ભાવ            વધ-ઘટ(રૂા)       લો સપાટી      હાઇ સપાટી

બજાજ ઓટો    ૪૧૫૧.૦૫     -૧૫.૧૫ ૪૧૦૭.૦૫     ૪૨૩૭.૨૦

ભેલ    ૪૦.૫૦ ૦.૭૫  ૩૯.૪૦ ૪૦.૭૦

ભારતી એરટેલ ૫૭૦.૭૫       -૧૦.૬૫ ૫૬૨.૩૦       ૫૮૧.૬૦

સીપલા ૮૩૨.૬૦       ૧૦.૨૫ ૮૨૨.૫૦       ૮૩૪.૫૫

ડીએલએફ      ૨૯૧.૦૦       ૧.૯૫  ૨૮૭.૭૦       ૨૯૪.૫૫

બીઓબી        –       –       –       –

એચડીએફસી   ૧૪૦૯.૮૦     -૫૨.૬૦ ૧૪૦૬.૨૫     ૧૪૭૧.૫૦

હિરોહોન્ડા મોટર્સ ૩૨૬૭.૨૦     ૩૬.૩૦ ૩૨૩૧.૦૦     ૩૨૯૧.૭૫

કોલ ઈન્ડિયા    ૧૪૧.૪૫       ૧.૩૫  ૧૩૮.૭૫       ૧૪૧.૯૦

હિન્ડાલ્કો ઈન્ડ.  ૨૫૨.૨૦       ૦.૬૦  ૨૪૮.૫૦       ૨૫૩.૫૦

આઈસીઆઈસીઆઇ     ૫૨૨.૩૦       -૧૫.૮૦ ૫૧૯.૧૦       ૫૩૯.૨૫

ઈન્ફોસિસ ટેકનો. ૧૩૦૧.૭૫     -૨૦.૮૫ ૧૨૮૫.૩૦     ૧૩૨૭.૬૫

આઈટીસી       ૨૧૦.૭૦       ૨.૮૦  ૨૦૭.૦૦       ૨૧૨.૬૦

જિંદાલ સ્ટીલ   –       –       –       –

જયપ્રકાશ એસો. –       –       –       –

લાર્સન  ૧૩૫૯.૭૫     -૧.૭૦ ૧૩૩૧.૧૦     ૧૩૯૨.૮૦

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા    ૭૬૯.૮૫       -૨૪.૭૫ ૭૬૩.૭૦       ૮૧૬.૯૦

મારૂતિ ઉદ્યોગ   ૭૮૬૬.૦૫     ૧૧૬.૯૦       ૭૮૨૫.૦૦     ૮૦૮૯.૦૦

એનટીપીસી     ૯૧.૩૦ -૧.૮૫ ૯૦.૯૦ ૯૩.૨૫

ઓએનજીસી    ૮૯.૬૫ -૧.૬૫ ૮૮.૮૦ ૯૧.૮૫

રિલાયન્સ ઈન્ડ. ૧૮૯૫.૨૫     -૪૪૪.૪૫      ૧૮૮૮.૦૦     ૧૯૩૦.૨૦

સ્ટેટ બેંક        ૨૭૫.૬૦       -૫.૩૦ ૨૭૨.૭૫       ૨૮૪.૭૫

સ્ટરલાઈટ ઈન્ડ. –       –       –       –

ટાટા મોટર્સ     ૨૭૪.૯૦       ૧૬.૦૫ ૨૫૯.૦૦       ૨૭૭.૬૦

ટાટા પાવર     ૮૪.૭૫ -૦.૭૦ ૮૪.૧૫૮       ૮૬.૪૫

ટાટા સ્ટીલ      ૬૯૦.૧૫       ૯.૫૦  ૬૮૨.૪૫       ૬૯૯.૪૫

ટીસીએસ       ૩૨૬૧.૦૫     -૨૯.૧૫ ૩૨૨૭.૧૫     ૩૩૦૫.૩૦

વિપ્રો   ૪૪૪.૯૫       ૧૪.૬૫ ૪૩૩.૫૦       ૪૪૭.૪૦

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here