બીએસઇના મુખ્ય શેરોની હલચલ

0
32
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૧૯

કંપનીનું નામ   બંધ ભાવ            વધ-ઘટ(રૂા)       લો સપાટી      હાઇ સપાટી

બજાજ ઓટો    ૩૬૩૬.૩૫     ૭૫.૯૦ ૩૫૬૪.૭૫     ૩૬૬૩.૯૫

ભેલ    ૩૮.૦૫ -૧.૩૫ ૩૭.૨૫ ૩૯.૬૦

ભારતી એરટેલ ૫૯૨.૫૦       ૫.૮૦  ૫૮૬.૭૦       ૫૯૭.૪૦

સીપલા ૮૦૧.૩૦       -૨૨.૨૫ ૭૯૬.૩૫       ૮૨૬.૭૫

ડીએલએફ      ૨૭૬.૮૦       -૨.૬૦ ૨૬૯.૦૦       ૨૮૨.૬૦

બીઓબી        –       –       –       –

એચડીએફસી   ૧૫૦૩.૪૦     ૨૦.૨૦ ૧૪૬૬.૭૫     ૧૫૧૧.૦૦

હિરોહોન્ડા મોટર્સ ૩૧૫૧.૯૫     -૫૩.૦૫ ૩૦૮૪.૦૦     ૩૨૧૫.૩૫

કોલ ઈન્ડિયા    ૧૩૮.૪૫       -૪.૮૦ ૧૩૬.૬૦       ૧૪૩.૫૦

હિન્ડાલ્કો ઈન્ડ.  ૨૪૩.૧૫       -૧૦.૨૫ ૨૪૦.૭૦       ૨૫૪.૦૦

આઈસીઆઈસીઆઇ     ૫૪૬.૩૦       ૧૪.૦૫ ૫૩૪.૦૦       ૫૪૭.૯૫

ઈન્ફોસિસ ટેકનો. ૧૩૧૭.૦૫     ૫.૪૦  ૧૩૧૨.૮૦     ૧૩૩૧.૩૦

આઈટીસી       ૨૧૮.૯૦       -૦.૬૫ ૨૧૭.૬૫       ૨૨૧.૬૦

જિંદાલ સ્ટીલ   –       –       –       –

જયપ્રકાશ એસો. –       –       –       –

લાર્સન  ૧૩૭૦.૦૦     ૩૫.૩૦ ૧૩૩૬.૦૦     ૧૩૮૧.૮૫

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા    ૮૦૮.૧૫       -૦.૦૫ ૮૦૨.૦૦       ૮૧૯.૦૦

મારૂતિ ઉદ્યોગ   ૭૯૦૦.૦૦     ૮૫.૬૦ ૭૮૩૫.૨૫     ૭૯૯૦.૦૦

એનટીપીસી     ૯૯.૬૫ ૨.૧૫  ૯૭.૬૦ ૧૦૦.૬૦

ઓએનજીસી    ૯૮.૧૦ ૧.૪૦  ૯૭.૫૦ ૯૯.૦૦

રિલાયન્સ ઈન્ડ. ૨૦૧૬.૩૦     ૩૨.૮૦ ૧૯૯૩.૬૫     ૨૦૩૦.૯૦

સ્ટેટ બેંક        ૨૯૮.૬૦       ૪.૫૦  ૨૯૬.૩૫       ૩૦૨.૫૦

સ્ટરલાઈટ ઈન્ડ. –       –       –       –

ટાટા મોટર્સ     ૨૪૫.૬૫       -૧૪.૭૫ ૨૪૧.૧૫       ૨૬૨.૪૦

ટાટા પાવર     ૮૨.૧૫ -૩.૩૫ ૮૧.૦૦ ૮૫.૭૫

ટાટા સ્ટીલ      ૬૬૬.૨૦       -૩૯.૩૫ ૬૫૯.૬૫       ૭૧૦.૦૦

ટીસીએસ       ૩૨૭૦.૦૦     ૪૯.૨૦ ૩૨૨૯.૦૦     ૩૨૭૯.૦૦

વિપ્રો   ૪૩૧.૫૫       -૬.૮૫ ૪૨૯.૦૦       ૪૪૪.૯૦

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here