બીએસઇના મુખ્ય શેરોની હલચલ

0
20
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૧૩

કંપનીનું નામ   બંધ ભાવ            વધ-ઘટ(રૂા)       લો સપાટી      હાઇ સપાટી

બજાજ ઓટો    ૩૬૦૧.૭૦     -૨૨.૭૦ ૩૫૭૫.૭૫     ૩૬૩૨.૯૫

ભેલ    ૪૦.૭૫ ૧.૩૫  ૩૯.૬૫ ૪૨.૨૫

ભારતી એરટેલ ૫૭૮.૨૫       ૧૨.૫૦ ૫૬૬.૭૦       ૬૦૧.૮૦

સીપલા ૮૪૧.૪૦       -૧.૭૫ ૮૩૨.૫૫       ૮૫૧.૯૫

ડીએલએફ      ૨૮૦.૪૫       ૧૨.૯૦ ૨૬૮.૩૦       ૨૯૨.૯૦

બીઓબી        –       –       –       –

એચડીએફસી   ૧૪૭૦.૯૫     -૧૦.૩૫ ૧૪૬૧.૯૦     ૧૪૯૪.૦૦

હિરોહોન્ડા મોટર્સ ૩૨૫૭.૪૦     ૧૧.૨૫ ૩૨૧૭.૦૦     ૩૩૧૭.૫૫

કોલ ઈન્ડિયા    ૧૪૫.૭૫       -૦.૯૦ ૧૪૩.૫૦       ૧૪૮.૯૦

હિન્ડાલ્કો ઈન્ડ.  ૨૬૨.૫૫       -૨.૦૫ ૨૫૮.૮૦       ૨૬૮.૪૦

આઈસીઆઈસીઆઇ     ૫૫૬.૪૦       ૮.૫૦  ૫૪૮.૭૦       ૫૬૧.૦૦

ઈન્ફોસિસ ટેકનો. ૧૩૮૭.૭૦     ૧૫.૮૫ ૧૩૬૦.૦૦     ૧૩૯૨.૭૦

આઈટીસી       ૨૧૧.૨૫       ૪.૮૫  ૨૦૫.૨૫       ૨૧૩.૦૦

જિંદાલ સ્ટીલ   –       –       –       –

જયપ્રકાશ એસો. –       –       –       –

લાર્સન  ૧૩૫૨.૦૦     ૨.૨૫  ૧૩૪૪.૩૦     ૧૩૭૨.૭૫

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા    ૮૨૮.૬૫       ૪૮.૬૫ ૭૮૨.૯૦       ૮૩૭.૨૫

મારૂતિ ઉદ્યોગ   ૮૧૩૭.૪૦     -૪૬.૪૦ ૮૧૧૦.૧૫     ૮૪૦૦.૦૦

એનટીપીસી     ૧૦૨.૫૦       ૨.૨૫  ૧૦૦.૧૦       ૧૦૪.૩૫

ઓએનજીસી    ૧૦૫.૨૦       ૧.૭૫  ૧૦૪.૧૦       ૧૦૭.૮૫

રિલાયન્સ ઈન્ડ. ૧૯૧૪.૧૫     -૫૧.૮૫ ૧૯૦૫.૦૦     ૧૯૬૮.૦૦

સ્ટેટ બેંક        ૩૦૬.૭૦       ૧૪.૦૫ ૨૯૪.૬૦       ૩૦૮.૦૫

સ્ટરલાઈટ ઈન્ડ. –       –       –       –

ટાટા મોટર્સ     ૨૪૨.૫૦       ૪.૭૦  ૨૩૮.૫૫       ૨૪૮.૮૦

ટાટા પાવર     ૮૫.૮૫ -૦.૨૦ ૮૩૮૦ ૮૭.૭૦

ટાટા સ્ટીલ      ૭૦૯.૨૦       ૧૪.૪૫ ૬૯૩.૧૫       ૭૧૪.૭૦

ટીસીએસ       ૩૧૫૮.૮૦     -૧૪.૦૫ ૩૧૨૭.૧૦     ૩૧૭૯.૯૫

વિપ્રો   ૪૫૮.૭૫       ૧.૦૫  ૪૫૩.૧૦       ૪૬૭.૨૦

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here