બીએસઇના મુખ્ય શેરોની હલચલ

0
17
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૧૨

કંપનીનું નામ   બંધ ભાવ            વધ-ઘટ(રૂા)       લો સપાટી      હાઇ સપાટી

બજાજ ઓટો    ૩૬૧૪.૦૦     -૨.૯૫ ૩૫૫૭.૦૫     ૩૬૪૧.૫૫

ભેલ    ૩૯.૩૫ ૦.૦૫  ૩૯.૦૦ ૪૦.૫૫

ભારતી એરટેલ ૫૬૫.૭૫       ૧૮.૬૫ ૫૪૫.૧૦       ૫૬૯.૪૫

સીપલા ૮૩૮.૩૫       ૧૨.૦૦ ૮૨૬.૦૦       ૮૪૬.૦૦

ડીએલએફ      ૨૪૬.૫૦       ૦.૯૫  ૨૪૫.૮૫       ૨૫૨.૪૦

બીઓબી        –       –       –       –

એચડીએફસી   ૧૪૮૦.૫૦     ૨૯.૭૦ ૧૪૪૯.૫૫     ૧૪૮૭.૫૦

હિરોહોન્ડા મોટર્સ ૩૧૫૯.૫૦     ૧૦૧.૨૫       ૩૦૫૮.૫૦     ૩૧૬૫.૦૦

કોલ ઈન્ડિયા    ૧૩૯.૬૫       ૩.૧૫  ૧૩૬.૬૦       ૧૪૦.૯૦

હિન્ડાલ્કો ઈન્ડ.  ૨૫૪.૦૫       ૧૫.૭૫ ૨૩૯.૭૦       ૨૫૬.૦૦

આઈસીઆઈસીઆઇ     ૫૪૭.૯૦       ૩.૧૫  ૫૩૭.૨૦       ૫૫૦.૫૦

ઈન્ફોસિસ ટેકનો. ૧૩૭૧.૮૫     -૪.૨૫ ૧૩૬૦.૨૦     ૧૩૮૩.૭૦

આઈટીસી       ૨૦૬.૪૦       ૩.૯૫  ૨૦૨.૦૦       ૨૦૬.૯૦

જિંદાલ સ્ટીલ   –       –       –       –

જયપ્રકાશ એસો. –       –       –       –

લાર્સન  ૧૩૪૯.૭૫     ૦.૧૦  ૧૩૪૪.૫૦     ૧૩૬૬.૬૦

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા    ૭૮૦.૦૦       -૮.૭૫ ૭૭૭.૬૫       ૭૯૬.૧૦

મારૂતિ ઉદ્યોગ   ૮૧૬૩.૦૦     -૭૩.૦૫ ૮૧૨૯.૮૫     ૮૩૨૯.૦૦

એનટીપીસી     ૧૦૦.૨૫       ૧.૨૫  ૯૮.૨૫ ૧૦૦.૯૫

ઓએનજીસી    ૧૦૩.૪૫       ૦.૯૦  ૧૦૦.૮૦       ૧૦૪.૪૫

રિલાયન્સ ઈન્ડ. ૧૯૫૬.૬૫     ૫૯.૬૫ ૧૯૦૦.૦૦     ૧૯૬૦.૦૦

સ્ટેટ બેંક        ૨૯૨.૬૫       ૧૦.૩૦ ૨૭૮.૦૫       ૨૯૩.૭૫

સ્ટરલાઈટ ઈન્ડ. –       –       –       –

ટાટા મોટર્સ     ૧૯૮.૧૦       ૧.૪૦  ૧૯૭.૨૫       ૨૦૧.૪૫

ટાટા પાવર     ૮૩.૦૫ ૧.૨૦  ૮૨.૬૫ ૮૪.૬૦

ટાટા સ્ટીલ      ૭૧૩.૦૦       -૯.૭૫ ૭૦૩.૨૦       ૭૨૭.૪૦

ટીસીએસ       ૩૧૭૨.૮૫     -૨.૨૦ ૩૧૫૦.૯૫     ૩૨૦૮.૧૦

વિપ્રો   ૪૩૦.૧૫       ૨૩.૪૦ ૪૦૭.૫૫       ૪૩૨.૬૦

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here